Референции

Гергана Благоева, Директор МРРБ

„В периода 2.7.2012 – 31.12.2015 г. БАКК АД , като част от обединение „Обновен дом за София“, извърши следните дейности: идентифициране на сгради и и подпомагане на ССО и СС в изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради; извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ; извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на одобрени жилищни сгради по чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ.“

МРРБ 06-2012