Референции

Д-р Иван Иванов, Кмет на община Севлиево

„Българо-австрийска консултантска компания“ изпълни поръчка, възложена от община „Севлиево“ с предмет „Изготвяне на междинна оценка на ОПР на община Севлиево да периода 2014-2020 г.“

Община Севлиево 09-2014