ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД

БАКК извършва обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като установява нивото на потребление на енергия, определя специфичните възможности за намаляването му и препоръчва мерки за повишаване на енергийната ефективност.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

БАКК предлага финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове.

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, АНАЛИЗИ

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, АНАЛИЗИ

БАКК предлага разработване на средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно, регионално и национално ниво.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

БАКК АД предоставя инженерно-технически, консултантски и юридически услуги, насочени към етажната собственост, включително за управление на интегрирания процес на обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

Инвеститорски контрол за обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в режим на етажна собственост е сред най-добре развитите консултански услуги на фирмата.  БАКК разполага с квалифициран експертен персонал и натрупан опит в цялостния процес по обновяване на сградите.

Консултантски услуги за жилищна политика

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор.

baccКонсултантски услуги за жилищна политика