ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД

БАКК извършва обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като установява нивото на потребление на енергия, определя специфичните възможности за намаляването му и препоръчва мерки за повишаване на енергийната ефективност, в т.ч.. мерки за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на сградните елементи и изчисляване на енергийните характеристики; анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия, разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; технико-икономическа оценка на мерките; оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2).

Предлагаме и оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност. Тя се извършва съгласно изискванията на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ. С оценката за съответствие на инвестиционния проект се удостоверява извършена проверка на инвестиционния проект преди да се издаде разрешение за строеж на сградата. Оценката се извършва по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност за нови сгради.

Проекти за обследване и сертифициране на сгради:

 • 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в периода 2012 – 2015 г. като Проектен мениджър за територията на град София, в изпълнение на проект Енергийно обновяване на българските домове по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, финансирана от ЕФРР и националния бюджет в рамките на ОПРР”.
 • 72 многофамилни жилищни сгради на територията на общините Асеновград, Благоевград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив през 2015 – 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • Софийска математическа гимназия П.Хилендарски с РЗП 8 860.0 кв.м., 2016 г.
 • 25 жилищни сгради на територията на гр. Самоков през 2016 г. във връзка с подготовка на проектно предложение на община Самоков по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
 • Основно училище ,,Митрополит Авксентий Велешки“ и административна сграда ,,Община Самоков“ във връзка с подготовка на проектно предложение на община Самоков по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, 2017 г.
 • сградата на Общинска администрация, гр.Криводол с РЗП 5 580 кв.м. във връзка с подготовка на проектно предложение на община Криводол през 2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • многофамилна жилищна сграда в гр. София, ул. „6-ти септември“ №3 с РЗП 5 390 кв.м., 2018 г.

Проекти за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност:

 • СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица, обновено със средства по ОПРР 2007-2013 г. с РЗП 5 523,57 кв.м., 2016 г.
 • Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас обновено със средства по ОПРР 2007-2013 г. с РЗП 5 581 кв.м., 2016 г.
 • СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново, 2017 г.
 • Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново, 2017 г.
 • Читалище „Просвета“, с. Пороминово, община Кочериново, 2017 г.
 • СУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня, 2017 г.
 • СУ „Неофит Рилски“ – котелно, ученически стол, библиотека и зали, гр. Долна баня, 2017 г.
 • ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Долна баня, 2017 г.

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност:

 • оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на 50 многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, финансирана от ЕФРР и националния бюджет в рамките на ОПРР”, в периода от 2014 – 2015 г.
 • През 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дружеството извърши оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на жилищна сграда – гр. Попово, ж.к. „РУСАЛЯ“, БЛ. 55, 56, 57, 58, жилищна сграда – гр.Свищов, ул.Стоян Ников №1А, блок 8 и жилищна сграда – гр. Стара Загора, кв. Три чучура-юг , бл. 104, Вх.0, Вх.А, Вх.Б, Вх. В.
 • В периода 2016 – 2017 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, БАКК извърши оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на 10 многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Бургас.
 • През 2017 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, БАКК извърши оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на жилищна сграда в гр. Търговище, ул. Република, бл. № 24 и бл. № 26; жилищна сграда – гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, блок 36; жилищна сграда – гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, блок 60.
 • През 2018 г. във връзка с подготовка на проектно предложение на община Берковица по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. БАКК извърши оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на кметство на село Замфирово; кметство на село Гаганица ;сграда на държавната и общинска администрация в гр.Берковица.
 • През 2018 г. дружеството извърши оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност на жилищна сграда в УПИ І-602, кв.77а, м.“Овча купел“, район Овча купел, Столична община.

ЕНЕРГИЙНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА НОВИ СГРАДИ

БАКК издава енергийни сертификати за новопостроени сгради. Сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация, включително нивото на потребление на енергия и съответстващия му клас по скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 31, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), съобразени с изискванията за нови сгради.

Проекти за сертифициране на нови сгради

 • Научно-технологичен парк – Сграда Инкубатор, УПИ I 9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, кв.10, район Младост, гр. София – 2015 г.
 • Жилищна сграда с магазини и офис в УПИ VІІ-2744, кв.7, кв.Изгрев, гр.Банкя, Столична община – 2018 г.
baccЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД