КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

БАКК АД предоставя инженерно-технически, консултантски и юридически услуги, насочени към етажната собственост, включително за управление на интегрирания процес на обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

Инженерно-технически и консултантски услуги:

  • изготвяне на технически паспорт на сградата, в съответствие с изискванията на нормативната уредба
  • обследване и сертифициране за енергийна ефективност,
  • финансово-икономически разчети и бюджетиране на необходими мерки и разходи за обновяване на сградата с фокус повишаване на енергийната ефективност;
  • упражняване на инвеститорски контрол за изпълнение на енергоефективни мерки в многофамилни жилищни сгради.

Юридически консултации и услуги, свързани с:

  • прилагане на ЗУЕС в управление на етажната собственост – изчисляване и преизчисляване на идеални части за целите на законосъобразен кворум и решения; законосъобразно свикване на общи събрания; адекватно законосъобразно поддържане на документация и архив на етажната собственост ( в т. ч. за целите на търсене на отговорност от некоректни платци и събиране на стари задължения);
  • комуникация и представителство на етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт, експлоатационните дружества и други правни субекти, в т.ч. по повод изпълнителни искове към неизрядни собственици;
  • кандидатстване по програми, финансиращи обновяване на жилищни сгради.
  • организационни и информационно-разяснителни дейности за възможностите за получаване на публична (финансова) подкрепа за обновяване за енергийна ефективност по различни донорски програми.
baccКОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ