Консултантски услуги за жилищна политика

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор. На базата на доброто познаване на практиките на страните от Централна и Източна Европа, фирмата и нейните експерти работят активно за адаптиране на добри европейски практики и прилагането им в български условия при обновяване на съществуващия жилищния фонд в страната ни.

Реализирани договори:

  • Подпомагане на дирекция жилищна политика към МРРБ за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по ОПРР 2007-2013 г., в т.ч.: разработване на детайлна методология за изпълнение на проекта
  • Проектен мениджър за територията на град София за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, финансирана от ЕФРР и националния бюджет в рамките на ОПРР”.
  • Текуща оценка на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – избор на обекти за проверка по предварително определени критерии.
  • Юридически и организационно – административни консултантски услуги за целите на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на райони Младост, Илинден и Слатина на Столична община
baccКонсултантски услуги за жилищна политика