ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, АНАЛИЗИ

БАКК предлага разработване на средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно, регионално и национално ниво; оценки на стратегически документи на различни нива: общински планове и актуализации,  разработване/оценка на регионални планове за развитие, подхода Лидер (ВОМР в  програмен период 2014-2020). Дружеството подпомага разработване на политики и изпълнение на програми за обновяване в жилищния сектор.

Проекти по изготвяне на общински, регионални и секторни планове за развитие:

 • Текуща оценка, актуализация и програми за реализация на общинския план за развитие на община Ловеч, община Добрич, община Перник, община Трявна за периода 2007 – 2013 г., 2007.
 • Разработване на регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014 – 2020 г., 2012.
 • Разработване на Общински план за развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 г., 2013-2014.
 • Разработване на Регионален план, устойчиви мобилни оферти и демонстрации по проект ТРАНСДАНЮБ – Устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав, ръководител проект, 2013-2014.
 • Разработване на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2014-2020 г., 2014.
 • Разработване на Общински план за развитие на община Бойница, 2014.
 • Изработване на Общ устройствен план (ОУП) за територията на община Бойница, 2015-2018.
 • и др.

Проекти по оценки на стратегически документи:

 • Изготвяне на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Лом и община Ловеч за периода 2007-2013 г., 2010.
 • Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2008-2013 г., 2014.
 • Изготвяне на Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Бойница, община Ловеч, община Севлиево за периода 2007-2013 г., 2014.
 • Изготвяне на Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Шумен, община Бобов дол и община Ловеч за периода 2014-2020 г., 2014.
 • Изготвяне на Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г., 2014.
 • Изготвяне на Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Севлиево и община Бойница за периода 2014-2020 г., 2017.

и др.

baccПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, АНАЛИЗИ