ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

БАКК предлага финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове. Услугата включва верификация на разходите, направени от бенефициентите; мониторинг върху техническата и финансова отчетност; своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на конкретния проект. БАКК осъществява и инвеститорски контрол за обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност върху изпълнението на СМР относно качество, количество и срокове.

  1. Проекти по верификация на средства:
  • проект „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” – проверки на място на територията на 3 района на планиране /СЗР, ЮЦР и ЮЗР/. Проверките са свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на ЕЕ на сградите, както и ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на страната.
  • проект “Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите – изпълнени успешно 4 договора за подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място
  • проект “Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – подписан договор между УО на ОПРР и ДЗЗД „ОПРР Верификации“ с член БАКК АД, за провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура.
  • програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния 2014-2020 г. – в процес на изпълнение е договор между МРРБ и ДЗЗД „Консултанти за ПНК“ с водещ партньор БАКК АД и предмет „Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите за целия програмен период, извършени от българските бенефициенти.“

 

 

baccФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ