Целта му е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен и в останалите градове на територията на страната.

SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) е насочен към създаване на необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.  С дейностите по проекта трябва да бъдат преодоляниидентифицирани предизвикателства, не получили решение във времето до сега:

1.Необходимост от квалифицирана експертна  помощ за етажните собствености, които в бъдеще ще кандидатстват и получават безвъзмездна финансова помощ от държавата за обновяване на сградата си. Тя трябва да включва подкрепа за етажните собствености в целия процес и по-специално:

 • постигане на съгласие между съседите в сградата за кандидатстване
 • организиране на подготвителните дейности – техническо и енергийно обследване
 • подпомагане решаването  на проблемите от финансово естество – улеснен достъп до кредитен ресурс и решаване въпросите с неплатежоспособни собственици
 • (инвеститорски) контрол на изпълнението на строително-ремонтните дейности.

SHEERenov ПРЕДВИЖДА:

– създаване на изисквания и правила (включително нормативни) за фирмите – Професионален домоуправител, които да обезпечат качеството на техните услуги в бъдеще;

– създаване на партньорства между фирми, професионални домоуправители, фирми доставчици на енергийно ефективни услуги – доставчици на услуги за енергийна ефективност;

създаване на помагала и ръководства, насочени към собствениците, бизнеса и общинските власти, с цел улесняване на процеса в бъдеще;

По този начин, в бъдеще се очаква частният бизнес да може да изпълнява ролята на  – инициатор и двигател на процеса за енергийно обновяване на многофамилните сгради, а собствениците да имат възможност да избират  „специализиран посредник“ по установени правила и норми.

2. Проблеми от финансово естество

– Невъзможност на собствениците на жилища само със свои средства да предприемат обновяване за енергийна ефективност – необходима е безвъзмездна финансова помощ от държавата.

Проблематичен достъп до кредитен ресурс  – липса на подходящи финансови продукти.

Неплатежоспособните собственици ( не могат да участват в съ-финансиране) са  реална бариера пред обновяването в модел на съ-финансиране.

SHEERenov ПРЕДВИЖДА: СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ (ЗА БЪЛГАРИЯ) ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ И МЕХАНИЗМИ:

o      Концепция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от държавата с различен интензитет,

o       Разработване на кредитни продукти, съвместно с търговските банки, които да осигурят улеснен достъп до дългосрочни и нисколихвени кредити

o       Концепция за държавно гарантиране на кредитите,

o      Концепция за получаване на  допълнителна целева помощ за неплатежоспособните.

o      Създаване на пакетна финансова услуга: БФП (предоставена от държавата), кредитен ресурс (предоставен от търговски банки) и целева помощ за неплатежоспособни собственици (евентуално предоставяна чрез местните власти).

Проект  SHEERenov се изпълнява в сътрудничество с МРРБ, Столична община, БГФМА и чуждестранни партньори от Унгария и Естония, чиито добри практики ще бъдат адаптирани към нашите условия. Асоциирани партньори на SHEERenov са:

1.         Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
2.         Асоциация на банките в България (АББ)
3.         Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ)
4.         Алианс за енергийна ефективност

Проект SHEERenov се финансира от Програма Хоризонт 2020. Целта му е, разработеният и тестван  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на София,  да бъде в последствие  възпроизведен и в останалите  градове на територията на страната.

Нуждата от проекта е обоснована от множество фактори:

 • Обновяването на жилищния фонд няма алтернатива, доколкото 93 % от него има необходимост от въвеждане на  енергийни мерки,
 • С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да извърши това поетапно в периода до 2050 г. с междинни срокове -2030, 2040. Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ) бе променен в тази връзка в началото на т.г.
 • Огромен финансов ресурс от ЕС е предназначен за тази цел (в рамките на Фонда за възстановяване, Зелена сделка и т.н)

Очаквано въздействие:

 • Създаден икономически жизнеспособен бизнес модел за Столична община, подходящ за възпроизвеждане и в други градове и общини.
 • Подкрепа за изпълнение намеренията на Правителството за следващ етап на НПОЕЕМЖС чрез модел на съ-финансиране.
 • Създаден модел за финансиране на обновяването на жилищни сгради, годен да привлича финансиране от всички европейски източници за енергийна ефективност.
 • Надеждни и устойчиви партньорства с местни участници и качество на предлаганите услуги, признати от участниците на пазара.
 • Създаване на  pipeline за обновяване на жилища, свързващи предлагането на финансиране с търсенето за него (в млн. Евро инвестиции през първите 5 години).
 • Принос към изпълнение на националните цели за енергийни спестявания.