Последният транш от безплатно саниране няма да бъде разпределен справедливо

Становище От Цвета Наньова Зам. Председател на УС на БГФМА и Изпълнителен директор на БАКК АД E tzveta.naniova@bacc-jsc.org Tel. +359 878 267 007 Относно: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ…