В редица публични прояви на представители на парламентарните групи в 47-ото Народно събрание, работещи за реализиране на ново правителство, енергийната независимост на България бе недвусмислено заявена като един от приоритетите в бъдещата програма за управление.

Организациите, пописали това писмо, вярват, че това действително е единственият верен път за ускорено икономическото развитие на страната в европейското политическо, социално и културно пространство. Постигането на подобна цел обаче изисква не само политически декларации, а незабавни реформи, за които е необходима политическа воля и смелост – каквито вярваме, че новият български политически елит във Ваше лице може да покаже.

За постигане на енергийна независимост първото и най-важно условие е действителното възприемане на енергийната ефективност като основен приоритет за всяко следващо управление, независимо от неговия цвят и партийна принадлежност, защото най-достъпната и най- евтината енергия е спестената! За съжаление разбрахме по най-трудния начин, че мерките, насочени към намаляване на крайното потребление на енергия, са ключов елемент от националната сигурност на България и Европа, че не са егалитарна екзотика и приумица на малцина богопомазани, а са въпрос на физическо оцеляване. Именно затова е крайно време да спрем да симулираме активност, а реално да се заемем с енергийната трансформация, в която трябва да участва цялото общество.

Да, енергийната ефективност не води до бурен медиен ентусиазъм и възторжени възклицания. Енергийната ефективност обаче е най-близка до гражданите и бизнеса и те отлично разбират какво им носи тя – намалени разходи и по-добър стандарт. Енергийната ефективност е навсякъде – в домовете, в офисите, в училищата и детските градини, в болниците, в производствените линии и в обществената инфраструктура – и всички добре знаем какво се случва, когато на тези места не можем да си осигурим комфорта, на който сме свикнали. Затова нека не си мислим, че енергийната ефективност е непопулярна – точно обратното, тя е това, което хората искат, но трябва да имаме воля, знания и умения да я направим лесна и достъпна за всички. За това не са необходими 100% грант, а механизми, които да насърчават икономически активните хора и да им дадат достъп до евтини финансови ресурси, без да се изоставят най-уязвимите групи и тези в енергийна бедност. Енергийните разходи за отопление и охлаждане в сградите са около 40% от общите разходи на енергия. Какъв само потенциал за икономии има! За използването му обаче изисква много работа от администрацията и предвидима, устойчива политика за десетилетия напред.

Определено, енергийната ефективност не е еднократен акт, с който чудотворно ще решим всички проблеми. Енергийната ефективност е многосекторна хоризонтална политика, в която реалните действията и резултатите се случват и се ползват в дълъг период от време на местно, а не на национално равнище – и именно затова тя е толкова близо до гражданите. В реализирането на тази политика участват разнородни институции и заинтересовани страни, често са намесени противоречиви икономически и геополитически интереси, и това няма да се промени, така че е добре да го разберем, приемем и научим да управляваме – нещо, с което към момента не се справяме. Затова тази политика има нужда от ясен източник на политическа воля, от нормативна осигуреност и оперативна координация.

В последното българско правителство бе направена стъпка да се създаде подобна институция – тази на вицепремиера по климатичните промени. За съжаление, някои от ключовите министерства, ангажирани с енергийната ефективност, отказаха да функционират в субординация. Но за да бъдат преодолявани подобни проблеми, тази институция трябва да се овласти с ясни функции, задължения, правомощия и ресурси за ангажиране на ресорните министерства и провеждане на единна политика за климата и осъществяване на необходимите реформи.

Затова ви призоваваме да не правим крачка назад в развитието си, а да използваме постигнатото и да направим всичко възможно за запазване и развитие на институционалната среда и максимално бързо конституиране на националния Консултативен съвет по Европейската зелена сделка за пълноценно провеждане на необходимите реформи, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Преди всичко, това е решаващо условие за постигане на енергийна независимост въз основа на принципа „Енергийната ефективност е на първо място“. Не по-малко по важност, това е ключ за създаване на доверие и на вътрешния пазар, и сред международните партньори, че историческият избор на България е направен и не подлежи на промяна.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment