Особено важния въпрос за инвеститорския контрол върху изпълнението на предписаните енергоефективни мерки изниква непосредствено след възлагането на договора за изпълнение на СМР.

За да получите качествено и в срок изпълнени СМР, Вие сте пряко заинтересовани от осъществяването на постоянен контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен процес, от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация.
Но дали разполагате с необходимото време и специфични познания за упражняяване на нужните функции по наблюдение и контрол?

С тази си услуга ние Ви предлагаме да бъдем Вашия доверен контрольор и гарант да получите възможно най-качествен продукт при най-ефективно разходване на финансовия ресурс.

От Ваше име и за Вас:

• Проучваме състоянието на строителната площадка и съгласно графиците на изпълнителя на СМР координираме осигуряването на достъп до самостоятелните обекти, както и освобождаване на тавани и мазета (при необходимост);
• Контролираме своевременното завеждане от Консултанта (Строителния надзор) на заповедна книга за обекта, както и наличието й на строежа, с оглед своевременното вписване на записи/заповеди от управомощените за това лица;
• Контролираме изпълнението на всички заповеди, свързани с изпълнение на строителните дейности, издадени от правоимащите органи и при неизпълнението им уведомяваме органа, който е издал заповедта;
• Контролираме спазването на съгласуваните по съответния ред проекти във връзка с издаденото разрешение за строеж и сметната документация;
• Изпълняваме координационни функции между проектантите (по специалности), Консултанта и Изпълнителя за навременно решаване на възникнали проблеми и за подписване на констативни актове и протоколи.
• Своевременно уведомяваме Възложителя и Консултанта за необходимостта от изпълнение на допълнителни количества или непредвидени СМР, които са необходими са постигане на целите и са допустими по финансиращата схема;
• В случай на необходимост от надвишаване на проектни количества, осъществяваме контрол върху спазване на съответните клаузи на договора за строителство след съгласуване с Възложителя;
• В случай на необходимост от промяна на договорени цени или остойностяване на непредвидени работи, осъществяваме контрол върху спазване на съответните клаузи на договора за строителство след съгласуване с Възложителя;
• Проверяваме документите, удостоверяващи качествата на доставените материали, установяваме състоянието и съхраняването им на обекта и уведомяваме Консултанта и Възложителя ако доставените материали не отговарят на съответните стандарти, спецификации или други технически изисквания;
• В случай на установено некачествено строителство участваме, съвместно с Изпълнителя и Консултанта, при:съставяне на констативни протоколи;
• Участваме при извършване на измерванията и определяне на качеството преди закриване на скритите работи и подписване на Акт обр.12 и акт обр.7 (ако е приложимо) от Наредба 3 за актове и протоколи по време на строителството.
• Съгласуваме представените от Изпълнителя количествени сметки за изпълнени СМР/подробни ведомости – след измерване и контрол за съответствие с изискванията на инвестиционния проект;
• Подписваме акт обр.19 (Протокол за приемане на изпълнени СМР) след като сме извършили проверки за:
• за съответствие на единичните цени с оферираните от изпълнителя;
• за съответствие на количествата с тези отразени в подробните ведомости и актове за скрити работи;
• проверка на документа за аритметични грешки;
• Съдействаме на Изпълнителя за точно спазване на разпоредбите по безопасността и охраната на труда, на санитарните и противопожарните норми при строителството на обекта;
• Контролираме отстраняването на появилите се скрити недостатъци и нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от Изпълнителя;
• Уведомяваме Възложителя в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, което нарушава приетия график на изпълнение;
• Оказваме съдействие при окомплектоването и предаването на екзекутивната документация;
• Подпомагаме създаването на организация и координиране на действията на Изпълнителя и Консултанта със собствениците при необходимост от извършване на комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони – при мерки по сградните системи;
• Оказваме съдействие за организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на Възложителя и собствениците и въвеждането му в експлоатация;
• Организираме обучението на собствениците/ техен представител, във връзка с правилната експлоатация и поддръжка на съоръженията и машините – при мерки по сградните системи.
• Участваме в Комисията за съставяне на Констативен акт за установяване на годността за приемане на ( акт. обр. 15) и даване на мотивирани становища (при необходимост);
• Контролираме предаването на комплект от цялата строителна документация във връзка с изпълнените СМР– инвестиционен проект, приложими актове и протоколи съставяни по време на строителствотт, УВЕ, условия на договора относно гаранционни срокове и отстраняване на възникнали дефекти, декларации за съответствие и сертификати за вложените материали, технически карти и протоколи за изпитване на машини и съоръжения, екзекутивни чертежи и всякаква друга документация, която удостоверява изпълнените СМР

За повече информация, изпратете запитване или се свържете с нас.