Енергийното обследване и сертифициране на сгради в експлоатация са необходими за изготвяне на проектна документация и започване на строителни и инсталационни дейности, свързани с енергийно обновяване на сградата и нейните инсталации. Това са изискваните по закон документи, които подкрепят и доказват вашите инвестиционни намерения пред финансиращите институции.

Енергийното обследване е процес на установяване на текущото ниво на потребление на енергия и определяне на специфичните, за сградата, възможности за намаляването му чрез прилагане на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертифицирането удостоверява актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните й характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с наредбата по чл. 31, ал. 3 от НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Какво представляват нашите услуги за Вас?

Екип от правоспособни инженери извършва оглед, събира данни, прави измервания, изчисления и анализи. Определят се енергоспестяващите мерки за подобряване на класа на сградата.
Представят се финансовите разходи за реализирането им и срокът за откупуването им.
Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме. Издава се сертификат за енергийните характеристики на сградата.

Какви са необходимите документи за започване на енергийното обследване и сертифициране на сгради в експлоатация?

Проекти от построяването на сградата- Архитектура, Конструктивна, Електро, Отопление, вентилация, климатизация, Енергийна ефективност, ако има такива.
• Резултати от извършено обследване на сградата в предишен период (старо обследване), ако има такова.
Доклад от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации, ако има такива (ако няма такъв– ние извършваме проверката и го изготвяме).
• Данни за енергопотреблението на сградата за последните три години /36 месеца/- електричество, вода, газ, твърдо гориво, мазут и други /фактури от доставчиците/.

Срок и цена

Срокът варира в граници от 1 до 2 седмици след получаване на цялата необходима информация в това число за енергопотребление на домакинствата.
Цената зависи от сложността на задачата, големината на сградата, количество и качество на вече приложените енергоефективни мерки, с които обследването трябва да бъде съобразено и др.

За повече информация, изпратете запитване или се свържете с нас.