Стартираха обучителните дейности по проект SHEERenov.

На 27 и 28 април 2022г. в гр. София се проведе първия цикъл обучения, предвиден за бъдещи обучители. Екип от експерти на българските партньори (Българска фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА, Българо-австрийска консултантска компания АД/ БАКК АД, Клийнтех България ООД, Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ) с компетенции в различните области на процеса на сградно обновяване (правни, технически, финансови, комуникационни и др.) бяха подготвени от експерти на чуждестранните партньори (EKYL- Естония и GESB – Унгария) за бъдещата си роля на обучители по програми за повишаване на капацитета на лица, изпълняващи функциите на професионални домоуправители.

На 28 и 29 май 2022г. в гр. Мездра ще се проведе втория цикъл от обучения, предназначен на представители на фирми от бранша на доставчиците на професионално управление и енергийните одитори. Обучението е организирано в 4 модула:

Обучителен модул 1: Управление и поддръжка на сгради в режим на етажна собственост
Основни теми: Принципи на управлението на сгради в режим на етажна собственост. Поддръжка на сградите. Комуникация и разрешаване на конфликти. Документация, отчетност и финансово управление – теория и практика в България.

Обучителен модул 2: Ремонтни дейности и енергийноефективно обновяване
Основни теми: Управление на ремонтите. Управление на енергийноефективно обновяване. SHEERenov инструментариум за енергийноефективно обновяване.

Обучителен модул 3: Законодателство
Основни теми: Жилищно законодателство и правни практики в България – Закони, регулиращи собствеността и сдруженията на собственици, отношения с длъжници и събиране на вземания. Предстоящи промени, целящи улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – доклад от работата на работната група в МРРБ.

Обучителен модул 4: Финансиране на енергийноефективно обновяване
Основни теми: Финансови модели за обновяване. Добри европейски практики като основа за модела SHEERenov. Представяне на модела SHEERenov за енергийноефективно обновяване чрез комбинирано финансиране. Предстоящи схеми за финансиране – бизнес възможности за енергийните одитори и дружества за професионално управление (специализирания посредник)