Становище
От Цвета Наньова
Зам. Председател на УС на БГФМА и
Изпълнителен директор на БАКК АД
E tzveta.naniova@bacc-jsc.org
Tel. +359 878 267 007

Относно: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Декларираното в Проект 9а НПВУ „Трансформиране на съществуващия модел на предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за собствениците на жилищни сгради в устойчив механизъм с активното участие на администрация, собственици и бизнес“ очевидно отново няма да се състои.

Дългоочакваното публикуване на Насоки за кандидатстване по Проект 9а на Националния план за възстановяване и устойчивост са илюстрация на правилото „Как да се променим, без да се променяме“.

В конюнктура на нарастващи цени, нарастващ риск от енергийна бедност, в населението се натрупаха огромни очаквания към рестарта на Програмата за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. В България нуждаещи се от обновяване за енергийна ефективност сгради са повече от 66 хиляди. А парите по П9а ще стигнат за около 1000 сгради. Именно затова ограничените публични финансови ресурси от последния транш на 100% грант трябва да бъдат разпределени максимално справедливо.

Какво четем в публикуваните Насоки за кандидатстване? Вместо предложение за прозрачни и обективни критерии за оценка на кандидатстващите Сдружения на собственици (СС), едновременно с отваряне на перспектива за останалите под черта кандидати след изчерпване на финансирането, Насоките предпоставят обратното.

I. Инициативата е иззета от собствениците, въпреки изискването за само организация и финансиране на подготвителните дейности

Предвиденото финансиране от Програмата е само за ЕЕ мерки, предписани от обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ). От предписанията на техническото обследване (ТО) и технически паспорт (ТП) ще се изпълняват само тези, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите. Не е допустим дори разход за ремонт на покриви, от какъвто се нуждаят практически всички сгради. Същевременно е поставено изискване „При извършване на обследванията да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата/подмяната на водосточни тръби/улуци и при необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонт на покрива/подмяната на водосточни тръби/улуци с оглед некомпрометиране на предвидените инвестиции по проекта“. От текстовете се подразбира, че собствениците са оставени на кумулативното изпълнение на две условия от страна на общинските власти: желание да финансира тези дейности в съчетание с финансови възможности.

А това е несправедливо, защото е причина за неравнопоставеност на етажните собствености, в които се е появила инициатива. По Националната програма, преобладаващата част от предвидения финансов ресурс бе усвоен от двадесетина общини, макар че и тогава на теория бяха допустими сгради от всичките 265 общини. Не по-малко съществен е въпросът: защо една община трябва да отделя част от скромните си финанси за да обнови частна собственост за сметка на всички свои данъкоплатци?

II. Някои от критериите за оценка са противоречиви и неадекватни:

Дава се „приоритет на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници, както и допълват архитектурния облик на града“.

Същевременно: „Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват …., следва да се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни инсталации и системи по чл. 31, ал. 2. от Закона за енергийна ефективност“

Ноторно известно е на експертите, че ВЕИ са икономически необоснована мярка за общите части на многофамилни сгради, защото разходът за енергия за осветление и асансьор, (ако има такъв) е незначителен, не води до значими спестявания и инвестиция от поне 10-15 хил. лв., (колкото би струвало), е напълно необоснована. Икономически обоснованото решение е енергийно ефективно осветление за няколкостотин лева. Наличие на критерий, свързан с ВЕИ води до риск от предписване на мерки, с цел получаване на повече точки при оценката, въпреки липсата на икономическа целесъобразност. А това е неефективно използване на публичен финансов ресурс.

„Принос към архитектурния облик на града“ е несъотносим критерий за оценка в Програма, финансираща енергийна ефективност в жилищни сгради на конкурентни начала. Този критерии ощетява собствениците, чиито сгради са „без принос“ и е трудно обяснимо, защо те ще имат по-малко право да получат безплатно енергийно обновяване. Нещо повече, собствениците са в неравнопоставеност и могат да изпаднат от класация в зависимост от обстоятелството дали са на територия на община с „одобрена от общинската администрация наредба/указания“ или не.

III. Възстановяване на разходите за ТО, ТП и ОЕЕ само на одобрените кандидати е несправедливо

От кандидатстващите Сдружения на собственици, се очаква да вложат ресурси (човешки за организиране на тези дейности и финансови, в размер на няколко десетки хиляди лева), без яснота какви са шансовете им за обновяване с БФП на 100%, 80% или друго. Нещо повече: ЗУЕС, Чл.53 поставя изискване, в рамките на 3 месеца от издаването на технически паспорт на сградата, етажната собственост да предприеме мерки за изпълнение на предписанията, „като определи размера на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.“ СС които не бъдат одобрени за финансиране, очевидно ще попаднат в хипотеза на нарушение на закона.

IV. Други проблеми свързани с изготвяне на ТО, ТП и ОЕЕ:

Ниска референтна стойност (5.10 лв.), която вероятно е предложена на база осреднена цена от предишни програми. Без отчитане на обстоятелството, че при възлагане от страна на публични власти по реда на ЗОП има икономия от мащаба. Каквато не е налична при възлагане от една етажна собственост за една сграда. Нещо повече, бегъл поглед върху списъка на регистрираните фирми в АУЕР свидетелства за неравномерно териториално разпределение и концентрация на работещите фирми в определени (големи) градове. Етажна собственост от град, в който няма регистрирана фирма за ОЕЕ ще заплаща транспортни разходи за серия от посещения, калкулирани в цената. И трудно ще се вмести в определената референтна стойност.

Възприетият подход за възстановяване на разходите за ТО, ТП и ОЕЕ на одобрените за финансиране предпоставя спазване на определени правила:

„Крайният получател следва да възлага дейности съгласно Постановление № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“.

Очевидно собствениците ще бъдат затруднени, защото нямат необходимите знания и компетентности и не е реалистично да се очаква да прилагат правилата на ПМС. От друга страна възниква неравнопоставеност между етажните собствености в различни по мащаб сгради: Прилагайки референтната стойност, Етажните собствености от сгради до 5.880 м2 РЗП ще могат да възлагат без процедура ТО, ТП и ОЕЕ. А етажните собствености от сгради свързаното строителство над 5.880 м2 РЗП ще трябва да са приложили изискванията на ПМС 80. Допълнително възниква въпрос за сключените до обявяване на Насоките за кандидатстване договори: ще бъдат ли възстановявани финансовите средства и в какъв размер, ако заплатената от тях цена надвишава 30 хил. лв. поради факта, че сградата е по-голяма (например 10-12 хил. М2 РЗП)?

И всички тези проблеми биха били ефективно избегнати, ако просто се приложи декларираното „Трансформиране на съществуващия модел на предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за собствениците на жилищни сгради в устойчив механизъм с активното участие на администрация, собственици и бизнес“. Финансирането от страна на собствениците на ТО, ТП и ОЕЕ е логична стъпка в тази посока, при положение, че срещу това ще получат 100% БФП за обновителните дейности. Още повече, в последните месеци сме свидетели на активизиране на собствениците в посока възлагане на подготвителни дейности с цел кандидатстване. Без очакване за възстановяване на разходите. Но с очакване да получат отговор на въпроса, кога и при какви условия ще могат да използват изготвените от тях обследвания и паспорт след изчерпване на финансирането по П9а НПВУ.

V. Предлаганият критерий, по който да се оценява нивото на ангажираност е неадекватен. Проблемни са и други предложения в Насоките

Покриване на изискването за кандидатстване с ТО,ТП и ОЕЕ е реалното доказателството за ангажираност, защото Кандидатите са положили усилия за организация на техническата документация и са инвестирали финансови средства, без гаранция, че ще бъдат одобрени за финансиране на обновяването. При наличие на 66 хил. допустими сгради, няма по-добър атестат за ангажираност от инвестицията в подготвителни дейности. А критерии – % съгласие за участие на собствениците в СС, за да получат 100% грантово финансиране не е убедително доказателство за ангажираност.

Предложените критерии за оценка, за пореден път приоритетно облагодетелстват сградите, строени по индустриален способ и разочароват останалите без алтернатива. Такива са например, тухлените сгради със скатен дървен покрив, преобладаващият брой сгради в страната, но чиито собственици никога до сега не са имали достъп до публична подкрепа за обновяване. Експертните анализи показват, че строени по едно и също време, сградите макар от различна строителна конструкция са със сходни енергийни характеристики и нужда от повишаване на енергийна ефективност.

Няма отговор и на въпроса дали в централните градски части, където сградите на една улица са свързано строителство, се счита за ансамбъл и отделно ли ще кандидатстват или в ансамбъл?

Публикуваните Насоки не дават отговор и на въпроса: по кой вариант на ЗУЕС ще се създават СС, предвид предстоящите промени на закона? Ще бъде ли предоставен образец на Споразумение?

И накрая, но не по значение: С оглед на високия обществен интерес и значимост, важно е Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация да бъде публикувана на платформа, различна от ИСУН, която е достъпна само за ограничен кръг експерти.

03.10.2022 г.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment