Законът за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ регулира отношенията в етажната собственост. Опитът от прилагането на закона вече 12 години показва, че гражданите свързват темата за етажната собственост и управлението на сгради в режим на етажна собственост на битово и житейско ниво предимно със скандали във входа и неразбирателство между съседите, когато трябва да се събират средства или да се извършват спешни ремонти.
Част от проблемите възникват поради непознаването на законовите разпоредби и лостовете за справяне със съпротивляващите се и пречещите на правилното поддържане и управление на сградата. А това са проблеми, които с още по-голяма сила са валидни в сложния процес за обновяване за енергийна ефективност в сградата.
Ако нямате отговор на въпроси от рода на: Кога Общото събрание се счита за законосъобразно проведено?, Как да идентифицираме проблемите и да се справим с тях? Как да се наложат решенията на мнозинството над малцинството? Какви са механизмите за санкциониране на нежелаещите да участват в поддръжката и управление собственици?, може да потърсите нашата професионална подкрепа и услуги за:

Решенията са ваши, организацията и изпълнението са от нас

  • изчисляване и преизчисляване на идеални части за целите на законосъобразен кворум и решения;
  • законосъобразно свикване на Общи събрания;
  • адекватно законосъобразно поддържане на документация и архив в т. ч. за целите на търсене на отговорност от некоректни платци, събиране на стари задължения и изпълнение на решения на Общото събрание;
  • проблеми от различно естество, касаещи поддържането и управлението на етажната собственост.