Пет организации, между които БАКК АД подготвиха становище, касаещо публикуваните за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 2“

Вторият етап от изпълнение на Проект 9а НПВУ ще се изпълнява с финансовото участие на собствениците. От тях се очаква да осигурят 20% от инвестиционния разход, но не е осигурен достъп до кредитен ресурс, за собствениците които не разполагат със спестявания, не е осигурена допълнителна целева финансова подкрепа за енергийно бедни собственици. Това ще постави под риск не само успешното изпълнение на тази процедура, а и целия процес на трансформация на програмите за обновяване, и ще върне на дневен ред тезата, че в България обновяването не може да се случи по друг начин, освен чрез 100% БФП. Виж повече