Паспортизацията на съществуващи сгради е необходима за постигане на безопасната им експлоатация в целия жизнен цикъл.
Паспорт на сградата се изисква също така при кандидатстване по програми за финансиране на енергийно обновяване.

Технически паспорт за съществуваща сграда се съставя след проведено обследване и оценката на строежа, които се извършват по реда на глава трета на Наредба 5 за техническите паспорти при следните условия:
• Техническата паспортизация на сградите и съоръженията е регламентирана със Закон за устройство на територията и Наредба 5 за техническите паспорти от 2006 г., и Закон за управление на етажната собственост.
• Съставяне на технически паспорт след обследване се извършва от Консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, или от екип проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.
• Собствениците на сградите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти на Консултант (фирма вписани в регистъра на МРРБ/ДНСК) или екип от проектанти с ППП.

Какво съдъжа паспорта на сградата?
Информация за техническите параметри на сградата, извършените основни ремонти и преустройства, данни за всички издадени сертификати включително и сертификат за енергийните характеристики, както и срокове за извършване на всички необходими строителни и монтажни работи, като основни и текущи ремонти.

Срок и цена

Срокът на изпълнение варира между 2 и 4 седмици след набавяне на цялата необходима информация. Срокът в голяма степен се влияе от обема на необходимото техническо обследване, което от своя страна зависи от наличието/липсата на проектна документация.

Цената варира в широки граници в зависимост от големината на сградата, вида на строежа (типов или индивидуален), наличието на строителна документация, определяща обема на експертната работа и др.

За повече информация, изпратете запитване или се свържете с нас.