Консултантски услуги за етажна собственост

БАКК АД предоставя инженерно-технически, консултантски и юридически услуги, насочени към етажната собственост, включително за управление на интегрирания процес на …
Виж повече

Енергийна ефективност на сграден фонд

БАКК извършва обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като установява нивото на потребление на енергия, определя специфичните възможности за…
Виж повече

Инвеститорски контрол на жилищни сгради

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в режим на етажна собственост е сред най-добре развитите консултански услуги на фирмата…
Виж повече

Политики, Стратегии, Анализи

БАКК предлага разработване на средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно, регионално и национално ниво; оценки на стратегически документи на различни нива…
Виж повече

Финансово управление и контрол

БАКК предлага финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове…
Виж повече