За компанията

Вече второ десетилетие основаната през 2006 г. Българо-австрийска консултантска компания АД (БАКК), продължава успешната си дейност като надежден и предпочитан партньор в проектите на държавни институции (министерства и агенции), общини и частни фирми.

БАКК съдейства за реализацията на техните проекти в областта на устойчивото регионално и градско развитие, енергийната ефективност и жилищната политика, техническата помощ при управление на структурни и инвестиционни фондове на ЕС,  финансовото управление и контрол.

Енергийната ефективност е една от сферите с приоритетно значение за БАКК. Дружеството работи в областта на подобряването на енергийната ефективност на сградите (Удостоверение №00289 в регистъра на АУЕР), в т.ч. обследване и сертифициране на сгради; изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти с изискванията за енергийна ефективност; издаване на енергийни сертификати за нови сгради.

Подобряване енергийната ефективност на жилищни сгради е сред най-добре развитите консултански услуги на фирмата: БАКК предлага консултантски услуги за етажните собствености, съпътващи цялостния процес по обновяване на сградите  инженерно –технически и юридически консултации и услуги, (свързани с прилагането на ЗУЕС в управлението на етажната собственост), както и с кандидатстването по програми, финансиращи обновяване на жилищни сгради, така също инвеститорски контрол в подготвителна фаза (обследвания, проектиране)  и по време на изпълнение на СМР

БАКК има значителен опит и в осъществяването на финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по различни програми и финансирани с публични средства.

Дългогодишният опит на БАКК в областта на регионалното развитие се изразява в разработването на стратегически документи на местно, регионално и национално ниво. В допълнение екипът на БАКК извършва предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи.

БАКК АД е пълноправен член на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), Камарата на енергийните одитори и на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом”.

БААК АД притежава сертификат за съответствие на внедрената система за управление на качеството съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 за предоставяне на консултантски услуги в областта на: техническа помощ; организационно развитие; разработване, управление, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политики, стратегии, планове, програми и проекти; икономически, финансови, маркетингови, социологически и други проучвания; жилищна политика; оценка на енергийната ефективност; инвеститорски контрол, подготовка, организиране и провеждане на обучения.

Сертификатът ISO 9001:2015 е издаден от сертифициращата организация TUV NORD CERT, под акредитацията на DAkkS, Германия.
Издаденият сертификат е гаранция за високото качество на предоставяните услуги.

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор.

Членовете на нашия екип имат дългогодишен международен опит в региона по линия на Програмата на ООН за развитие, Комитета за жилищна политика към Европейската икономическа комисия на ООН. Предоставяли са консултантски услуги в  Армения, Косово, Молдова, Украйна и др.

Компетенциите на екипа на БАКК включват и осъществяване на финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по различни програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове (ОПРР 2007-2013; ОПРР 2014-2020; ТГС Румъния-България 2014-2020 и др.). Те са работили и като външни експерт-оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране от ЕСИФ, към МТСП – Управляващ орган на ОПРЧР 2007-2013 г./2014-2020 г.; МИ/МИЕ – Управляващ орган на ОПКБИ 2007-2013 г. и ОПИК 2014-2020 г.; МФ – Управляващ орган на ОПАК 2007-2013 г. и ОПДУ 2014-2020 г.; ММС – Управляващ орган на Национална програма за младежта 2011-2015 г.; МЗХГ – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 и много др.

Експертите на дружеството са участвали и в управлението на предприсъединителните фондове на ЕС (програма ФАР/PHARE) в Комитета по енергетика, Комитета по пощи и далекосъобщения и Министерството на финансите. Натрупаният опит и ноу-хау са споделени от тях в република Турция и Черна гора по програмите ФАР/PHARE и ИПА/IPA в т.ч. разработване на процедурни наръчници, провеждане на обучения, оказване на техническа помощ на държавните структури и др.