Едно гише за сградно обновяване

Имате високи сметки за отопление и ток и се притеснявате да чувате, че се очаква те само да растат.
Знаете, че смяната на дограмата и топлоизолиране на жилището ще помогне за по-ниски сметки. Чували сте, че прилагането на мерки за енерго-ефективно обновяване на цялата сграда ще постигне далеч по-добри резултати.

Ако отговорите на тези въпроси Ви изглеждат мисия невъзможна, обърнете се към нас!

Удовлетворението е гарантирано

Какви са мерките, които ще ни гарантират поне 30% енергийна спестявания в сградата или иначе казано: максимум ефекти за минимум финансови средства?

Несигурността е преодолима

Как да направим Сдружение на собствениците, като някои от собствениците имат притеснения и не искат?

Финансовата невъзможност не е пречка

Как си решаваме финансовите въпроси, ако не всички собственици могат да разчитат на спестявания?

Организирането на Етажна собственост изисква професионален подход

Как да се организираме за обновяване на сградата, като трудно се събираме за провеждане дори на събрание?

Въпросите намират отговори

Какво е това Технически паспорт и Обследване на енергийна ефекивност? Защо са ни необходими и как да се сдобием с тях, за да кандидатстваме за финансова помощ от държавата?

Въпросите намират отговори

Къде да търсим информация какво да направи етажната собственост?

Въпросите намират отговори

Колко ще ни струва да се обнови цялата сграда и какво ще трябва да плати всеки един от собствениците?

„Едно гише“ Ви дава възможност да поверите /възложите голяма част от отговорностите в нашите ръце. Ние ще ви предложим „интегрирани решения“ като услуга, подпомагайки множеството необходими стъпки на енергийно обновяване.

Защо да ни се доверите? – Защото нашият екип от експерти – инженери, икономисти и юристи има дългогодишен опит и повече от 150 успешно обслужени етажни собствености

Какво Ви предлагаме?

Консултации и услуги от начало до край: от подкрепата за вземане на информирано решение за обновяване на сградата до наблюдение и отчитане на резултатите за енергийни спестявания след обновяването на сградата.
Съветите и консултациите са от нас, решенията са на Вашето Общо събрание, изпълнението на услугите са от нас.
 • информационно-образователни срещи на място за ползите от обновяването;
 • подкрепа за постигане на максимално съгласие на собствениците за участие в процеса на сградното обновяване;
 • организиране на Общи събрания на Етажните собствености по реда на ЗУЕС;
 • организация при създаване на Сдружения на собствениците;
 • поддържане на документооборота, отчетността и съхранението на документите.
 • намиране на първична проектна документация в съответната общинска администрация;
 • извършване на първоначален оглед за предварителна оценка на състоянието на сградните елементи;
 • извършване на анкетиране за добиване на първоначално впечатление за управлението и поддръжката на Етажната собственост;
 • вземане на решение за продължаване на работа или отпадане на сградата поради наличие на непреодолими проблеми;
 • формулиране на подходящи послания и аргументи, които да се комуникират към собствениците на продължаващите сгради с цел промяна на нагласите за участие в обновяването.
 • предварителна оценка на разходите и бюджетиране (индикативен бюджет за проектиране, строителство и надзор) за обновяване на сградата;
 • изчисляване на финансовото участие на всеки собственик.
 • оказване на съдействие при избора на изпълнители за техническо и енергийно обследване, ТП, проектиране – задание, покани за представяне на оферти, разглеждане на получените предложения и избор, подписване на договор за изпълнение;
 • осъществяване на координиращи действия между собствениците и изпълнителите на обследванията във връзка с осигуряване на достъп до отделните жилища и общи части;
 • оказване на подкрепа на собствениците при осигуряване на необходимата за обследванията информация и данни за разходи на ползвана енергия от съответните дружества-доставчици;
 • извършване на контрол върху изготвените продукти от обследванията, преди приемането им от собствениците, относно съответствие с условията на договора, приложимата нормативна уредба, особеностите на обектите на обследване.
 • посредничество за структуриране на съфинансирането от собствениците – лични спестявания, заем, целева помощ;
 • подкрепа за целите осигуряване на кредитен ресурс, при необходимост;
 • идентифициране на неплатежоспособните собственици и посредничество за решаване на проблемите им;
 • организация по навременното и в пълен размер погасяване на заема;
 • подпомагане на собствениците при изготвянето на заявления за отпускане на кредити.
 • подготовка на необходимите документи за кандидатстване и за получаване на безвъзмездна финансова подкрепа (БФП);
 • подпомагане комуникацията на СС с отговорните служители в общинската администрация във връзка с внасяне и одобряване на Заявлението за ФП.
 • изготвяне на технически спецификации, критерии за подбор, образци на документи (оферти, договори);
 • изпълняване на координационни функции между проектантите (по специалности), Консултанта и Изпълнителя на СМР за навременно решаване на възникнали проблеми и за подписване на констативни актове и протоколи;
 • проверка на документите, удостоверяващи качествата на доставените материали, установяване състоянието и съхраняването им на обекта и уведомяване на Консултанта и Възложителя ако доставените материали не отговарят на съответните стандарти, спецификации или други технически изисквания;
 • В случай на установено некачествено строителство участие, съвместно с Изпълнителя и Консултанта, при – съставяне на констативни протоколи и вземане на проби за установяване качеството на доставените/вложени строителни материали;
 • Съгласуване на представените от Изпълнителя количествени сметки за изпълнени СМР/подробни ведомости – след измерване и контрол за съответствие с изискванията на инвестиционния проект;
 • Подписване на акт обр.19 от името на собствениците (Протокол за приемане на изпълнени СМР);
 • Оказване на съдействие за организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на Възложителя и собствениците и въвеждането му в експлоатация.

Научете повече:

Карта на обслужените етажни собствености

Организационно ръководство – за да получите подробна информация за пътя, който трябва да се извърви за целите на модернизиране и подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради.

Техническо ръководство – за да се запознаете с принципите на енергийната ефективност и възможностите за спестяване на енергия в жилищните сгради, спецификите на инвестиционния процес при енергийното обновяване и участниците в него.

Видео-отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с обновяването на Вашата сграда

Информационно видео за домоуправители относно стъпките и участниците в процесите на енергийно обновяване на жилищните сгради

Oбследвания и Сертификати за енергийна ефективност

Технически паспорти

Финансово-икономически разчети и бюджетиране

Инвеститорски контрол

Юридически консултации и услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.