Ако сградата Ви е одобрена за финансиране с публични средства и размерът им е повече от 50% от общата инвестиция, то изборът на Изпълнители и контролът върху дейността им се осъществява от публичен орган.

Задълженията Ви на добър стопанин, обаче, изискват от Вас да упражните свой контрол върху изпълняваните дейности. Оказвате се в ситуация да имате нужда от специфична експертиза.

Ние Ви предлагаме да бъдем Вашия доверен контрольор на всеки един от етапите на сградното обновяване и гарант да получите възможно най-качествен продукт при най-ефективно разходване на финансовия ресурс:

чрез упражняване на контрол върху изготвянето на необходимите обследвания на сградата (енергийно и техническо) за установяване на нуждите, определяне на целите и прогнозиране на необходимия финансов ресурс

 • Оказване на съдействие при избора на изпълнители за техническото и енергийни обследвания –задание, покани за представяне на оферти, разглеждане на получените предложения и избор, подписване на договор за изпълнение;
 • Осъществяване на координиращи действия между собствениците и изпълнителите на обследванията във връзка с осигуряване на достъп до отделните жилища и общи части.
 • Оказване на подкрепа на собствениците при осигуряване на необходимата за обследванията информация и данни за разходи на ползвана енергия от съответните дружества-доставчици.
 • Извършване на контрол върху изготвените продукти от обследванията, преди приемането им от собствениците, относно съответствие с:
  – условията на договора;
  – приложимата нормативна уредба;
  – особеностите на обектите на обследване.

чрез упражняване на контрол върху изготвянето на строителна и сметна документация за постигане на целите и прецизиране на необходимия финансов ресурс

 • Проверката включва проектите и сметните документации, работните чертежи и детайлите, договорите и графиците за изпълнението на обектите. При установяване на технически неточности, несъответствия, грешки или други нарушения на действащите разпоредби

чрез упражняване на контрол върху изпълнението на проектираните дейности за енергийно обновяване

 • Проучване състоянието на строителната площадка и съгласно графиците на изпълнителя на СМР координиране осигуряването на достъп до самостоятелните обекти, както и освобождаване на тавани и мазета (при необходимост);
 • Контролиране на своевременното завеждане от Консултанта (Строителния надзор) на заповедна книга за обекта, както и наличието й на строежа, с оглед своевременното вписване на записи/заповеди от управомощените за това лица;
 • Контролиране изпълнението на всички заповеди, свързани с изпълнение на строителните дейности, издадени от правоимащите органи и при неизпълнението им уведомяване на органа, който е издал заповедта;
  iv. Контролиране спазването на съгласуваните по съответния ред проекти във връзка с издаденото разрешение за строеж и сметната документация;
 • Изпълняване на координационни функции между проектантите (по специалности), Консултанта и Изпълнителя за навременно решаване на възникнали проблеми и за подписване на констативни актове и протоколи.
 • Своевременно уведомяване на Възложителя и Консултанта за необходимостта от изпълнение на допълнителни количества или непредвидени СМР, които са необходими са постигане на целите и са допустими по финансиращата схема;
 • В случай на необходимост от надвишаване на проектни количества, осъществяване на контрол върху спазване на съответните клаузи на договора за строителство след съгласуване с Възложителя;
 • В случай на необходимост от промяна на договорени цени или остойностяване на непредвидени работи, осъществяване на контрол върху спазване на съответните клаузи на договора за строителство след съгласуване с Възложителя;
 • Проверка на документите, удостоверяващи качествата на доставените материали, установяване състоянието и съхраняването им на обекта и уведомяване на Консултанта и Възложителя ако доставените материали не отговарят на съответните стандарти, спецификации или други технически изисквания;
 • В случай на установено некачествено строителство участие, съвместно с Изпълнителя и Консултанта, при:
  – съставяне на констативни протоколи;
  – вземане на проби за установяване качеството на доставените/вложени строителни материали.
 • Участие при извършване на измерванията и определяне на качеството преди закриване на скритите работи и подписване на Акт обр.12 и акт обр.7 (ако е приложимо) от Наредба 3 за актове и протоколи по време на строителството.
 • Съгласуване на представените от Изпълнителя количествени сметки за изпълнени СМР/подробни ведомости – след измерване и контрол за съответствие с изискванията на инвестиционния проект;
 • Подписване на акт обр.19 от името на собствениците (Протокол за приемане на изпълнени СМР) при изпълнение на следните проверки:
  – за съответствие на единичните цени с оферираните от изпълнителя;
  – за съответствие на количествата с тези отразени в подробните ведомости и актове за скрити работи;
  – проверка на документа за аритметични грешки;
 • Съдействие на Изпълнителя за своевременното разглеждане и решаване на възникнали в процеса на изпълнението въпроси, както и за изпълнение на строително-монтажните работи съобразно утвърдените графици;
 • Съдействие на Изпълнителя за точно спазване на разпоредбите по безопасността и охраната на труда, на санитарните и противопожарните норми при строителството на обекта;
 • Координиране отстраняването на появилите се скрити недостатъци и нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от Изпълнителя;
 • Уведомяване на Възложителя в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, което нарушава приетия график на изпълнение;
 • Оказване на съдействие при окомплектоването и предаването на екзекутивната документация;
 • Подпомагане създаването на организация и координиране на действията на Изпълнителя и Консултанта със собствениците при необходимост от извършване на комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони – при мерки по сградните системи;
 • Оказване на съдействие за организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на Възложителя и собствениците и въвеждането му в експлоатация;
 • Организиране на обучението на собствениците/ техен представител, във връзка с правилната експлоатация и поддръжка на съоръженията и машините – при мерки по сградните системи.
 • Участие, като представител на собствениците, в Комисията за съставяне на Констативен акт за установяване на годността за приемане на ( акт. обр. 15) и даване на мотивирани становища (при необходимост);
 • Изготвяне и представяне на собствениците на междинни и окончателен доклади за хода на СМР.
 • Осигуряване предаването на комплект от цялата строителна документация във връзка с изпълнените СМР за енергийно обновявяване на собствениците – инвестиционен проект, приложими актове и протоколи съставяни по време на строителствотт, УВЕ, условия на договора относно гаранционни срокове и отстраняване на възникнали дефекти, декларации за съответствие и сертификати за вложените материали, технически карти и протоколи за изпитване на машини и съоръжения, екзекутивни чертежи и всякаква друга документация, която удостоверява изпълнените СМР

Изпълнените проекти и Препоръки от доволни клиенти ни дават самочувствието на фирма с водещи позиции в този пазарен сегмент.
Разполагаме с квалифициран експертен персонал и натрупан опит в цялостния процес по обновяване на сградите.

Инвеститорски контрол

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.