БАКК предлага разработване на средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно, регионално и национално ниво; оценки на стратегически документи на различни нива: общински планове и актуализации, разработване/оценка на регионални планове за развитие, разработване и прилагане на интегрирани териториални инвестиции.

Дружеството подпомага разработване на политики и изпълнение на програми за обновяване в жилищния сектор.

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор. На базата на доброто познаване на практиките на страните от Централна и Източна Европа, фирмата и нейните експерти работят активно за адаптиране на добри европейски практики и прилагането им в български условия при обновяване на съществуващия жилищния фонд в страната ни.

Изпълнени проекти

 • Подпомагане на дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” в т.ч. разработване на детайлна методология за изпълнение на проекта
 • Текуща оценка на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – избор на обекти за проверка по предварително определени критерии.
 • Предоставяне на услуги на дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ за разработване на политики и мерки за обновяване за ЕЕ на съществуващия жилищен фонд в Република България
 • Извършване на консултантски услуги за Банката на Съвета на Европа – оценка на резултатите от използването на кредитната линия от банката за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • Текуща оценка, актуализация и програми за реализация на общинския план за развитие на община Ловеч, община Добрич, община Перник, община Трявна
 • Разработване на регионален план за развитие на Южен централен район
 • Разработване на Общински план за развитие на община Севлиево
 • Разработване на Регионален план, устойчиви мобилни оферти и демонстрации по проект ТРАНСДАНЮБ – Устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав
 • Разработване на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани
 • Разработване на общински план за развитие на общините Видин и Бойница,
 • Изработване на Общ устройствен план за територията на община Бойница,
 • Процедиране на Общ устройствен план и Екологична оценка за територията на община Брусарци
 • Изготвяне на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Лом и община Ловеч.
 • Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани
 • Изготвяне на Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Бойница, община Ловеч, община Севлиево
 • Изготвяне на Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Шумен, община Бобов дол и община Ловеч
 • Изготвяне на Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район.
 • Изготвяне на Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Севлиево и община Бойница
 • Осигуряване на оценители за оценка на проектни предложения на община Видин по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“
 • Оказване на техническа помощ за изпълнение на етап 1 от проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.