БАКК АД бе избрана от БРСЕ да извърши независима оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване и постигане на по-устойчиви резултати (по подобни програми) от социална, икономическа и екологическа гледна точка.
Одитираните проекти обхващат част от сградите, финансирани с държавногарантиран заем от БРСЕ в градовете Бургас, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Кърджали.
Оценката разглежда постиженията и резултатите от инвестициите за енергийна ефективност, като изпълнените задачи включват:

  • Кабинетна изследователска работа по получена от общините техническа документация;
  • Извършване на проверки на място при сградите в градовете Бургас, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Кърджали;
  • Провеждане на интервюта с общинските органи, отговарящи за изпълнението на НПЕЕМЖС;
  • Провеждане на интервюта с представители на посетените сгради;
  • Провеждане на проучване относно удовлетвореността от обновяването на собствениците на жилища и стопански обекти;
  • Анализ и препоръки.