Проект SHEERenov+

Резултатите от деветгодишната практика на 100% грантова помощ за енергийно ефективно обновяване на многофамилните жилищни сгради (МЖС) се измерват с 3 хиляди обновени МЖС (или едва половин процент) от 66 хиляди нуждаещи се. Изчисленията показват, че поддържането на това темпо ще отнеме десетки години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. Ускоряването на процеса…

Проект SHEERenov

Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число: • Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса; • Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки…

Извършване на консултантски услуги за Банката за развитие на Съвета на Европа

БАКК АД бе избрана от БРСЕ да извърши независима оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване и постигане на по-устойчиви резултати (по подобни програми) от социална, икономическа и екологическа гледна точка. Одитираните проекти…

Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“

Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите, извършени от българските бенефициенти на територията на областите Видин, Русе, В. Търново, Враца, Монтана, Плевен, Силистра и Добрич по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“ Реализираните дейности в обхвата на първо ниво на контрол са: Проверка на съответствието на реализираните по проектите дейности с принципите за…

Оперативна програма „Регионално развитие“

Извършване на проверки на място на територията на 3 района на планиране /СЗР, ЮЦР и ЮЗР/ по Оперативна програма „Регионално развитие“ Проверките са свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на ЕЕ на сградите, както и ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на страната, и включват: ◦ Проверка…

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност: • СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица • Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас • СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново • Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново • Читалище „Просвета“, с.…

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност: • 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” • 10 многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • жилищни сгради…

Проекти за обследване и сертифициране на сгради

• 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ • 72 многофамилни жилищни сгради на територията на общините Асеновград, Благоевград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив през 2015 – 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • 25 жилищни…