Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите, извършени от българските бенефициенти на територията на областите Видин, Русе, В. Търново, Враца, Монтана, Плевен, Силистра и Добрич по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“

Реализираните дейности в обхвата на първо ниво на контрол са:

  • Проверка на съответствието на реализираните по проектите дейности с принципите за добро финансово управление и по – конкретно дали средствата са изразходвани икономично, ефикасно и ефективно;
  • Проверка на законосъобразността на избора на изпълнители по договорите, чрез, които се изпълняват проектите;
  • Оценка на законосъобразност на проведените процедури за възлагане, подписаните договори, като се вземе в предвид приложимото законодателство;
  • Проверка на място на декларираните дейности за строителство и доставки, с оглед действителност на извършването им, включително и по отношение на количество, специфика, вид и качество;
  • Проверка на декларираните от бенефициентите разходи дали са действително извършени, платени, надлежно осчетоводени и допустими;
  • Проверка дали са спазени изискванията за адекватна одитна пътека, гарантираща проследяването на всеки един извършен разход.