Извършване на проверки на място на територията на 3 района на планиране /СЗР, ЮЦР и ЮЗР/ по Оперативна програма „Регионално развитие“

Проверките са свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на ЕЕ на сградите, както и ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на страната, и включват:
◦ Проверка на изпълнените и подлежащи на заплащане СМР посредством измерване на реално изпълнените СМР и сравняването им с представените протоколи за приемане на извършени СМР;
◦ Проверка на качеството на вложените материали и съответствието им с проектните технически спецификации и/ или офертата на изпълнителя;
◦ Проверка на съответствието на екзекутивните чертежи с техническия проект и одобрените от УО изменения в него;
◦ Проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност;
◦ Проверка на одитната пътека;
◦ Проверка на счетоводната система;
◦ Проверка на допустимите разходи.