Българо-австрийска консултантска компания АД бе избрана от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за извършване на независима оценка относно устойчивостта на постигнатите резултати на проектите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване и постигане на по-устойчиви резултати (по подобни програми) от социална, икономическа и екологическа гледна точка.

За целите на оценката ще бъде проведено целево социологическо проучване относно  удовлетвореността от участие в НПЕЕМЖС на крайните бенефициенти от 26 обновени сгради, намиращи се на територията на пет общини: Бургас, Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Хасково и от постигнатите резултати.

Анкетната карта е налична онлайн на: https://survey.bg/s/s

Най-учтиво екипът на БАКК приканва собствениците на жилища от тези сгради да отговорят на няколко въпроса, поставени в анкетата. Всички отговори ще бъдат третирани анонимно. Обратната връзка с бенефициентите ще подпомогне БРСЕ в усилията й да подобри подобни проекти в бъдеще.

Предварително благодарим за отделеното време!