Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число:
• Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса;
• Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки (в диалог със собствениците), консултации относно съпътстващи мерки, необхо­дими, за да не бъдат компрометирани мерките за енергийна ефектив­ност (ЕЕ);
• Формиране на оптимален пакет от мерки за ЕЕ от допустимите, за целите на постигане на съответствие между желанията на отделни­те собственици;
• Консултации относно необходими дейности, свързани с проблеми по конструктивната устойчивост на сградата или конструктивни еле­менти (ако има такива), например: компрометирани покривни конструк­ции, рушащи се елементи на балкони и др.;
• Предварителна оценка на разходите и разпределението им между собствениците – изчисляване на финансовото участие (съфинансира­нето) на всеки собственик, като дял от общия бюджет, на базата на което да се постига съгласие между всички собственици в сградата (където е приложимо);
• Идентифициране на нуждата от кредити на всеки собственик на самостоятелен обект (ССО);
• Идентифициране на социално уязвимите собственици и на мерки за решаване на проблема (където е приложимо);
• Посредничество за улесняване на достъпа до кредитен ресурс – услуги по комуникация на етажната собственост с финансиращи институции – в т.ч. организиране на срещи между експерти на финансиращите ин­ституции и етажната собственост (при необходимост).