Проект SHEERenov+

Резултатите от деветгодишната практика на 100% грантова помощ за енергийно ефективно обновяване на многофамилните жилищни сгради (МЖС) се измерват с 3 хиляди обновени МЖС (или едва половин процент) от 66 хиляди нуждаещи се. Изчисленията показват, че поддържането на това темпо ще отнеме десетки години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. Ускоряването на процеса…

Проект SHEERenov

Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число: • Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса; • Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки…

Извънпроектни / Индивидуални възлагания

От ЕС ж.к. „Изток“, ул. „Константин Щъркелов“ 13 бл. 78, гр. София: • Техническо обследване на сградата за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на сградата; • Актуализиране на проектната документация, посредством отразяване на извършените във времето промени (част Архитектура). От…

Проект „Енергийна ефективност в периферните райони“

Извършване на подготвителни дейности за етажни собствености в град Самоков / ЕС кв. „Самоково“ бл.14, ЕС ул. „Цар Борис“ бл. 2/ за целите на кандидатстване за финансиране – Техническо обследване, Технически паспорт, Обследване за ЕЕ и сертификат за енергийни характеристики, Инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище на Столична община. Извършване на юридически и организационно – административни консултантски услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС и изискванията на Програмата…

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Упражняване на инвеститорски контрол върху СМР за повичаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради на над 50 сгради на територията на София на над 50 сгради на територията на София.