Проект SHEERenov

Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число: • Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса; • Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки…

Извънпроектни / Индивидуални възлагания

От ЕС ж.к. „Изток“, ул. „Константин Щъркелов“ 13 бл. 78, гр. София: • Техническо обследване на сградата за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на сградата; • Актуализиране на проектната документация, посредством отразяване на извършените във времето промени (част Архитектура). От…

Проект „Енергийна ефективност в периферните райони“

Извършване на подготвителни дейности за етажни собствености в град Самоков / ЕС кв. „Самоково“ бл.14, ЕС ул. „Цар Борис“ бл. 2/ за целите на кандидатстване за финансиране – Техническо обследване, Технически паспорт, Обследване за ЕЕ и сертификат за енергийни характеристики, Инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище на Столична община. Извършване на юридически и организационно – административни консултантски услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС и изискванията на Програмата…

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Упражняване на инвеститорски контрол върху СМР за повичаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради на над 50 сгради на територията на София на над 50 сгради на територията на София.