Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“

Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите, извършени от българските бенефициенти на територията на областите Видин, Русе, В. Търново, Враца, Монтана, Плевен, Силистра и Добрич по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“ Реализираните дейности в обхвата на първо ниво на контрол са: Проверка на съответствието на реализираните по проектите дейности с принципите за…

Оперативна програма „Регионално развитие“

Извършване на проверки на място на територията на 3 района на планиране /СЗР, ЮЦР и ЮЗР/ по Оперативна програма „Регионално развитие“ Проверките са свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на ЕЕ на сградите, както и ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на страната, и включват: ◦ Проверка…