БАКК АД изготви частта от Дългосрочната стратегия на България за саниране, касаеща жилищния фонд

Само 7% от жилищната площ в страната е в съответствие с актуалните нормативни изисквания за енергийна ефективност. Посоченият процент включва площта на вече обновени жилищни сгради и тези, които са построени след 2010 г. Това означава, че към настоящия момент в преобладаващата си част жилищния фонд е енергийно неефективен и за него следва да се…