Становище по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“

Пет организации, между които БАКК АД подготвиха становище, касаещо публикуваните за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 2“ Вторият етап от изпълнение на Проект 9а НПВУ ще се изпълнява с финансовото участие на собствениците. От тях се очаква да…