Резултатите от деветгодишната практика на 100% грантова помощ за енергийно ефективно обновяване на многофамилните жилищни сгради (МЖС) се измерват с 3 хиляди обновени МЖС (или едва половин процент) от 66 хиляди нуждаещи се. Изчисленията показват, че поддържането на това темпо ще отнеме десетки години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. Ускоряването на процеса изисква промяна на модела на финансиране и на механизма за прилагането му. Още повече, че страната ни се е ангажирала с предложената от ЕК цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Промяната на модела на финансиране се въвежда чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като трансформация на съществуващия модел на предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за собствениците в МЖС в устойчив пазарен модел, изискващ финансово участие на собствениците и активното участие на администрацията и бизнеса. Що се отнася до прилагането на механизми, подкрепящи променения модела, Проект SHEERenov+ (LIFE 2022) предлага решения, базирани на комплексно обслуждане на собствениците в хода на процеса на подготовка за кандидатстане и изпълнение на мерките за сградно обновяване.

Крайната цел на проекта е значителното повишаване на мащаба на енергийното обновяване в българския жилищен сектор с помощта на създадената мрежа от местни OSS, работещи на бизнес принцип и предлагащи пълен набор от услуги за енергийна ефективност.

Освен в столицата София, дейностите по проекта ще се извършват в още 5 големи града: Пловдив, Габрово, Стара Загора, Бургас и Русе, осигурявайки предоставянето на интегрирана комплексна услуга за обновяване на домове в цялата страна.

Друг важен аспект на проекта е репликирането на модела SHEERenov+ в още 6 допълнителни OSS.

Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.

В рамките на част от проектните дейности БАКК АД:

i. Участва в дейността на Центъра за енергийна ефективност към столична община като осигурява информационно обслужване и повишава осведомеността на гражданите относно отворени процедури и съществуващи възможности за финансиране, условия и насоки за кандидатстване, допустимост на сградите, образци на документи и др.
ii. Подпомага собствениците в МЖС с:

  • Организационни дейности – Създаване на Сдружение на собствениците; Подкрепа за информирано и законосъобразно вземане на решения за кандидатстване и др.; Участие в събрания и подкрепа за преодоляване на съпротиви (общи и междуличностни) в етажната собственост (ЕтС), Алтернативни решения за проблемите с финансирането – нежелаещи и неможещи да плащат собственици, необитавани жилища) и др.; Администриране на процеса.
  • Техническа експертиза – Изготвяне на Техническо и енергийно обследвания; Съставяне на предварителен бюджет на проекта, изчисляване размера на финансовия дял на всеки собственик; Подготовка на документите за кандидатстване; Управление на проекта, инвеститорски контрол на изпълнението с цел минимизиране на риска от финансови корекции.